Са­наи 20 фев­ра­ли со­ли 2021, Ди­рек­то­ри иҷро­ияи КВД “Тоҷин­вест” дар наз­ди Ку­митаи дав­ла­тии сар­мо­ягу­зорӣ ва идо­раи ам­во­ли дав­ла­тии Ҷумҳурии Тоҷикис­тон Ҷавоҳир­лал Му­заф­фарӣ дар шаҳри Тош­канди Ҷумҳурии Ӯзбе­кис­тон, дар би­нои Бон­ки мил­лии Ҷумҳурии Ӯзбе­кис­тон бо му­ови­ни Ва­зири сар­мо­ягу­зорӣ ва сав­дои хо­риҷӣ – Ди­рек­то­ри иҷро­ияи Фон­ди таҷдид ва руш­ди  Ҷумҳурии Ӯзбе­кис­тон Ва­фо­ев Шуҳрат му­лоқот на­муд.

Зим­ни му­лоқоти маз­кур ҷонибҳои масъ­алаҳои во­бас­та ба таъ­си­си Шир­ка­ти муш­та­раки сар­мо­ягу­зории Тоҷикис­то­ну Ӯзбе­кис­тонро мав­ри­ди бар­расӣ қарор до­да, изҳор дош­танд, ки ҷара­ёни таъ­си­сёбии Шир­кат, ки бо та­шаб­бу­си роҳба­ри­яти Олии киш­варҳо­ямон роҳан­дозӣ гар­ди­да­аст те­зони­да ша­вад.

Қоби­ли зикр аст, ки Шир­ка­ти сар­мо­ягу­зории Тоҷикис­то­ну Ӯзбе­кис­тон дар шак­ли ҷамъ­и­яти масъ­ули­яташ маҳдуд ҳам­чун ре­зиден­ти Ҷумҳурии Тоҷикис­тон дар марҳилаи ав­вал бо  сар­мо­яи о­ин­но­мавӣ дар ҳаҷми 12 млн. дол­ла­ри ИМА таъ­сис до­дашу­да, мин­баъ то  50 млн дол­ла­ри ИМА ра­сони­да ме­шавад.

Фаъ­оли­яти шир­ка­ти маз­кур ба­рои дас­тгирӣ ва маб­лағгу­зории лоиҳаҳои субъ­ек­то­ни бах­ши ху­сусии ва­танӣ дар соҳаҳои аф­за­ли­ят­но­ки киш­вар ра­вона ме­гар­дад.

Шир­ка­ти таъ­сис­ша­ван­да ҳам­чун таш­ки­лоти қар­здиҳан­да ба­ромад на­кар­да, танҳо ба­рои дас­тги­рии субъ­ектҳои гу­ногу­ни хоҷаги­дорӣ бо во­рид шу­дан ба сар­мо­яи о­ино­мавии онҳо ҷиҳати тат­биқи лоиҳаҳо ва ба даст овар­да­ни фо­идаи му­ай­ян бо ҳада­фи ниҳоӣ ба­рома­дан аз сар­мо­яи о­ин­но­мавии шир­кат ба ҳисоб ме­равад.

Фаъ­оли­яти шир­ка­ти маз­кур во­бас­та ба мин­тақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикис­тон маҳдуд на­гар­ди­да та­моми ҷумҳури­ро фа­ро ме­гирад. Ин­ти­хоби лоиҳаҳо ва кри­терияҳои онҳо аз ҳар­ду ҷониб му­ай­ян кар­да ме­шаванд.

Бо мақса­ди паст кар­да­ни хавфҳои сар­мо­ягу­зорӣ ва ба­ланд бар­дошта­ни масъ­ули­яти та­шаб­буско­рони лоиҳа яке аз та­лабо­ти шир­ка­ти муш­та­рак ба­рои иш­ти­рок дар ама­лигар­до­нии лоиҳаҳои сар­мо­ягу­зорӣ ин му­ай­ян гар­ди­дани ҳади ақали саҳми та­шаб­буско­ри лоиҳа дар сатҳи 30 фо­из аз ар­зи­ши лоиҳа ме­бошад.